szkolenia logopedyczne

szkolenia

Informujemy, że firma SAVANTIA jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
pod numerem ewidencyjnym 2.06/00095/2017.

 

1. ORTODONCJA W LOGOPEDII. Zastosowanie ortodontycznej oceny warunków zgryzowych zewnątrz- i wewnątrzustnych w logopedycznej praktyce.
wykładowca: 
dr hab. Lilianna Konopska   informacja o wykładowcy
termin: 2-3.12.2017 r (sobota – niedziela; 16 godz. dydaktycznych)
koszt: 450 zł
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
program szkolenia

Wolne miejsca – zapraszamy!
____________________________________________________________________

2. NOWE SPOSOBY PRACY NAD KOMUNIKACJĄ u osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z autyzmem.
prowadzący: 
Joanna Kuś, Anna Różańska-Gał informacja o wykładowcach
termin: 9.12.2017 (sobota godz. 10.00 – 18.00; 9 godz. dydaktycznych)
koszt: 390 zł
miejsce:
Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
opis metod pracy
program szkolenia

Wolne miejsca – zapraszamy!
____________________________________________________________________

3. ZABURZENIA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO (APD) a trudności w procesie komunikacji i uczenia się.
prowadzący: 
Renata Borowiecka informacja o wykładowcy
termin: 13.01.2018r (sobota godz. 10.00 – 15.00; 6 godz. dydaktycznych)
koszt: 200 zł
miejsce: Lublin,  Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
Szkolenie dla logopedów, pedagogów korekcyjnych , psychologów pracujących  z dziećmi z trudnościami w uczeniu się, trudnościami komunikacyjnymi  w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w szkołach, przedszkolach, terapeutów integracji sensorycznej, nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego.
plan szkolenia

Wolne miejsca – zapraszamy!
_____________________________________________________________________________________________________

4. Medoda Strukturalna, Karty Oceny Czytania i Pisania – KOCP. Diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu.
prowadzący: 
dr Joanna Guzik-Iwińska   informacja o wykładowcy
współorganizator: Wydawnictwo KOMLOGO
termin: 14.01.2018 r (niedziela godz. 9.00 – 16.00; 8 godz. dydaktycznych)
koszt: 350 zł
miejsce: Lublin,  Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
program szkolenia

Wolne miejsca – zapraszamy!

_____________________________________________________________________________________________________

5. INTEGRACJA MIĘDZYPÓŁKULOWA wg programu ‚Dziecko w równowadze’ (cz. 1)
RUCH, SŁUCH, KOORDYNACJA I RÓWNOWAGA – współdziałanie zmysłów (cz. 2)
prowadzący: 
Renata Borowiecka, Izabela Gelleta  informacja o wykładowcach
termin: 16-17-18.02.2018 r – 3 dni – 30 godz. dydaktycznych
koszt: 790 zł
miejsce: Lublin,  Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26

Szkolenie kończy sie otrzymaniem certyfikatu terapeuty Integracji Międzypółkulowej Programu Dziecko w Równowadze.

program szkolenia

Wolne miejsca – zapraszamy!

_____________________________________________________________________________________________________

6. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA TERAPII I EDUKACJI DZIECI Z AUTYZMEM
wykładowcy –
Urszula Gałka, Anna Jadach  trenerzy Fundacji SYNAPSIS
współorganizator – Fundacja SYNAPSIS
termin:
3-4.03.2018r (19 godz. dydaktycznych)
koszt: 
440 zł
miejsce:
Lublin,  Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
opis szkolenia

Wolne miejsca – zapraszamy!

_____________________________________________________________________________________________________

7. Dyslalia ankyloglosyjna. O krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii.
wykładowca:
dr hab. Barbara Ostapiuk
termin: 10-11.03.2018 r (sobota niedziela; 16 godz. dydaktycznych)
koszt: 510 zł
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
program szkolenia

Wolne miejsca – zapraszamy!

_____________________________________________________________________________________________________

8. WARSZTATY NEUROLOGOPEDYCZNE MODUŁ III: Diagnoza i terapia neurologopedyczna pacjentów ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami funkcji oralnych /w tym żywienie przez zgłębnik oraz peg/. MODUŁ ZAAWANSOWANY.
wykładowca:
Aleksandra Łada: neurologopeda kliniczny, specjalista NDT SLT Senior Tutor, konsultant kliniczny
termin:  16.03.2018 r (piątek godz. 9.00-17.15; 10 godz. dydaktycznych)
koszt: 550 zł
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26

WARSZTATY MODUŁ III – PROGRAM

Wolne miejsca – zapraszamy!
_____________________________________________________________________________________________________

9. WARSZTATY NEUROLOGOPEDYCZNE MODUŁ II: Wczesne zaburzenia funkcji oralnych /pokarmowych, oddechowych i fonacyjnych/ u noworodków i niemowląt z grupy ryzyka obciążenia ciążowo-porodowego.
wykładowca:  Aleksandra Łada: neurologopeda kliniczny, specjalista NDT SLT Senior Tutor, konsultant kliniczny
termin: 17-18.03.2018 r (sobota 9.00 – 16.00; niedziela: 8.30 – 11.45: 12 godz. dydaktycznych)
koszt: 620 zł
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
szczegółowy program warsztatów

Wolne miejsca – zapraszamy!

_____________________________________________________________________________________________________

10. KOSF – Karty Oceny Słuchu Fonemowego – test do badania słuchu fonemowego u dzieci w wieku od trzech do siedmiu i pół lat. Ocena prawidłowego i zaburzonego słuchu fonemowego dziecka. Warsztaty z projektowaniem terapii słuchu fonemowego.
wykładowca: Karolina Spałek
współorganizator: Wydawnictwo KOMLOGO
termin: 17.03.2018 (godz. 10.00 – 14.00; 5 godz. dydaktycznych)
koszt: 270 zł
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26

informacja o wykładowcy i program warsztatów

Wolne miejsca – zapraszamy!
_____________________________________________________________________________________________________

11. KOLD – Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – test do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do ukończenia 9. roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka.
wykładowca: 
dr Joanna Gruba, mgr Martyna Polczyk  wykładowcy
współorganizator: Wydawnictwo KOMLOGO
termin: 17.03.2018 (sobota godz. 9.00 – 16.00; 8 godz. dydaktycznych)
koszt: 360 zł
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
Warsztat adresowany jest do logopedów, którzy chcą dokonać oceny rozwoju mowy dziecka w wieku od 1. miesiąca życia do końca 9. roku życia.
opis szkolenia

Wolne miejsca – zapraszamy!
___________________________________________________________________

12. KORP – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. miesiąca życia do 9. roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci.
wykładowcy: 
Elżbieta Bogacz, Anna Bogacz-Rybczak informacja o wykładowcach
współorganizator: Wydawnictwo KOMLOGO
termin: 24.03.2018r (sobota godz. 9.00 – 16.00; 8 godzin dydaktycznych)
koszt: 360 zł
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
Warsztat adresowany jest dla pedagogów, psychologów, logopedów, wychowawców i nauczycieli, a także innych specjalistów, którzy chcą dokonać wstępnej oceny rozwoju dziecka w wieku od 1. miesiąca życia do końca 9. roku życia
program szkolenia

Wolne miejsca – zapraszamy!
___________________________________________________________________

13. KOZE – Karty Oceny Zachowania i Emocji –  narzędzie oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego.
wykładowca:
 Elżbieta Bogacz, Anna Bogacz-Rybczak informacja o wykładowcach
współorganizator: Wydawnictwo KOMLOGO
termin: 25.03.2018r (niedziela godz. 9.00 – 13.00; 5 godzin dydaktycznych)
koszt: 260 zł
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
Szkolenie jest adresowane do pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli, wychowawców i opiekunów, a także innych specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą z podejrzeniem zaburzeń zachowania i emocji.
opis szkolenia

Wolne miejsca – zapraszamy!
__________________________________________________________________

14. KINESIOTAPING w LOGOPEDII i FIZJOTERAPII STOMATOLOGICZNEJ
prowadzący: 
dr Emilia Mikołajewska   informacja o wykładowcy
termin: 14.04.2018r
koszt: 900 zł
miejsce: Lublin

program szkolenia

Wolne miejsca – zapraszamy!

_____________________________________________________________________________________________________

15. WARSZTATY NEUROLOGOPEDYCZNE Moduł IV
wykładowca:
Aleksandra Łada: neurologopeda kliniczny, specjalista NDT SLT Senior Tutor, konsultant kliniczny
termin: 
5-6.05.2018r
koszt:
będzie podany wkrótce
miejsce:
Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26

________________________________________________________________________________

16. Diagnoza i terapia afazji u osób dorosłych – Metoda Krakowska
prowadzący: 
dr Anna Siudak
termin: 
koszt: 310 zł
miejsce: Lublin
informacja o wykładowcy i plan szkolenia
________________________________________________________________________________

17. AAC – WSPOMAGAJĄCE I ALTERNATYWNE SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ – poziom podstawowy
prowadzący:
Jolanta Jaszczuk, Iwona Stępniewicz – informacja o wykładowcach
termin:  (15 godz. dydaktycznych)
koszt: 420 zł
miejsce: Lublin
Założenia i cele (poziom podstawowy i zaawansowany):
Zdobycie wiedzy na temat wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC).
Nabywanie umiejętności przeprowadzenia diagnozy kompetencji komunikacyjnych.
Kształtowanie umiejętności tworzenia indywidualnego systemu porozumiewania się.
Korzystanie  z urządzeń niskiej i wysokiej technologii oraz ze specjalistycznych programów komputerowych wspomagających porozumiewanie się użytkowników AAC.
Zapoznanie ze sposobami włączenia osoby niemówiącej do działań
Włączanie rodziców dziecka niemówiącego lub z trudnościami w porozumiewaniu się w proces edukacyjno-terapeutyczny
Zapoznanie się z zasadami tworzenia systemu AAC w placówce edukacyjno-terapeutycznej
program szkolenia

________________________________________________________________________________

18. OCENA I LECZENIE FUNKCJI ŻUCHWY W PROCESIE KARMIENIA I PRODUKCJI MOWY wg Sary Rosenfeld-Johnson
wykładowca: dr Marta Szmaj           informacja o wykładowcy
termin: (8 godzin dydaktycznych)
koszt: 
miejsce:  Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
program szkolenia

Wolne miejsca – zapraszamy!

_____________________________________________________________________________________________________

19. REHABILITACJA ZABURZEŃ GŁOSU
wykładowca: dr Barbara Sambor    informacja o wykładowcy
termin:  będzie podany wkrótce (sobota godz. 10.00-18.00, niedziela godz. 9.00-15.00; 16 godzin dydaktycznych)
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
program szkolenia i informacja o wykładowcy

_____________________________________________________________________________________________________

20. LOGOPEDYCZNA DIAGNOZA I TERAPIA zaburzeń układu ruchowego narządu żucia
wykładowca:
dr Barbara Sambor informacja o wykładowcy
termin: 17.11.2017 r (piątek godz.10.00-18.00; 10 godzin dydaktycznych)
miejsce: Lublin, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland, ul. Gospodarcza 26
program szkolenia

_____________________________________________________________________________________________________

Nasi partnerzy
fazeon.pl
komlogo.pl
neurologopedalublin.pl