szkolenia logopedyczne
Slider

regulamin

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA I PRZEBIEG SZKOLENIA
1. Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie www.szkolenialogopedyczne.pl oraz wpłacić zaliczkę w wysokości 100zł na konto bankowe ośrodka. Dane do przelewu:
SAVANTIA Dorota Kowalska-Ruta
Dys, ul. Słoneczna 101
21-003 Ciecierzyn
nr konta: 50102055581111193068700053.
W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, tytuł i datę szkolenia.

2. Wpłaty zaliczki należy dokonać w terminie 5 dni od wysłania formularza. Zaliczka jest gwarancją rezerwacji miejsca.

3. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie może skutkować anulowaniem zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie prawo anulowania zgłoszenia w przypadku braku zaliczki bez konieczności powiadamiania o tym fakcie osoby, która wysłała zgłoszenie.

4. Konieczność wpłaty zaliczki dotyczy jedynie szkoleń, które mają podany koszt. W przypadku braku wysokości opłaty za szkolenie uczestnik może wpłacić zaliczkę po podaniu przez Organizatora ceny szkolenia.

5. Ostatecznej opłaty za szkolenie, pomniejszonej o kwotę zaliczki, należy dokonać najpóźniej na 14 dni przed terminem szkolenia (decyduje data wpływu pieniędzy na ww. konto). W przypadku braku pełnej wpłaty w tym terminie SAVANTIA zastrzega sobie prawo do zatrzymania zaliczki.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia uczestnika bez podania przyczyn.

7. Autorem planu szkolenia umieszczonego na stronie internetowej jest Wykładowca. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną stronę szkolenia – wybór metod prowadzenia zajęć, czas trwania szkolenia, sposób przekazywania treści szkoleniowych, zgodność treści szkolenia z przedstawionym wcześniej planem, ewentualne modyfikacje treści szkolenia, rodzaj i sposób przekazywania materiałów szkoleniowych itp.
Wszelkie związane z tym uwagi uczestników powinny być zgłaszane niezwłocznie Wykładowcy podczas szkolenia.

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA
8. O rezygnacji z udziału w szkoleniu należy poinformować najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia drogą mailową na adres savantia@o2.pl. W takim przypadku SAVANTIA zwróci całość wpłaconej kwoty przelewem na konto podane przez uczestnika. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia i nieobecność uczestnika na szkoleniu upoważnia SAVANTIĘ do egzekwowania pełnej opłaty za szkolenie.

9. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przesłanej drogą mailową najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia SAVANTIA dokona zwrotu 50% wpłaconej kwoty.

ZMIANY TERMINÓW I ODWOŁANIE SZKOLENIA
10. SAVANTIA zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania każdy zgłoszony uczestnik otrzyma całość wpłaconej przez siebie kwoty w terminie 5 dni od poinformowania przez  SAVANTIĘ o odwołaniu szkolenia.

11. W przypadku zmiany terminu szkolenia osoba, która zgłosiła chęć uczestnictwa i dokonała wpłaty weźmie udział w szkoleniu w nowym terminie lub otrzyma zwrot całości wpłaconej kwoty w ciągu 5 dni od dnia poinformowania SAVANTII o swojej decyzji o braku uczestnictwa w nowym terminie.

CENY SZKOLEŃ
12. Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat i poczęstunek w przerwach. Nie obejmuje kosztów dojazdu, zakwaterowania ani wyżywienia.

INFORMACJE O SZKOLENIACH
13. Wszystkie informacje na temat daty, godzin i miejsca szkolenia, form i terminów płatności znajdują się na stronie Ośrodka www.szkolenialogopedyczne.pl. Organizator kontaktuje się z uczestnikami szkoleń drogą mailową na adres podany w zgłoszeniu uczestnictwa w szkoleniu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
14. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) SAVANTIA nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a SAVANTIĄ.

Nasi partnerzy
fazeon.pl
komlogo.pl
neurologopedalublin.pl